Oferujemy

 • usługi doradcze z zakresu przepisów ADR oraz IMDG CODE
 • porady, konsultacje i audyty
 • usługi szkoleniowe z zakresu ADR
 • pomoc w doborze opakowań specjalistycznych i ich oznakowaniu
 • pomoc przy zakupie środków transportu
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów transportowych
 • pomoc w identyfikacji nadawanych do przewozu towarów niebezpiecznych / odpadów towarów niebezpiecznych
 • weryfikacja lub wprowadzanie procedur kontrolnych w firmie
 • przygotowanie raportów powypadkowych
 • dobór optymalnego sposobu i warunków transportu
 • nadzór i ocenę zgodności realizacji przewozów z wymaganiami określonymi w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych i Umowie ADR
 • śledzenie praktyk i procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych
 • śledzenie zmian w przepisach transportowych związanych z transportem towarów niebezpiecznych
 • szkolenia osób zaangażowanych w przewóz  towarów niebezpiecznych (ADR 1.3, 8.2., Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1367 z dnia 19 sierpnia 2011 r.  Art. 14)

 

Doradztwo ADR

Podstawa prawna:
 
Umowa ADR dział 1.8.3.  Doradca do spraw bezpieczeństwa.
 
ADR 1.8.3.3 "Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określoncyh zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowdzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób"

Zadania doradcy:

 • doradza przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Doradca monitoruje:

 • zgodność z wymaganiami Umowy ADR oraz Ustawy dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 • procedury służące zachwaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu
 • procedury służące sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i roładunkiem towarów niebezpiecznych
 • wprowadzenie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku
 • prawidłowy przebieg szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej 
 • wprowadzenie prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów
 • stosowanie środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i roładunkiem towarów niebezpiecznych
 • sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje
 • prowadzenie dochodzenia, oraz jeżeli to ma zastosowanie, przygotowanie sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • wprowadzenie odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzania się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów
 • wprowadzenie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu wyposażony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom
 • istnienie planu ochrony (ADR 1.10.3.2)

 

Szkolenia personelu

Podstawa prawna:
 
Umowa ADR dział 1.3. Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.

ADR 1.3.1. "Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu (...), których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.(...) Pracownicy powinni zostać przeszkoleni zgodnie z przepsiami rozdziału 1.3.2. przed podjęciem swoch obowiązków, a czynności, które nie były objęte ukończonym szkoleniem,  mogą oni wykonywac wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej"

ADR 8.2.3. "Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów  niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób, zgodnie z przepisami działu 1.3. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadajacy zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych."

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1367 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Art. 14.
1. "Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym (...) towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialnośic i obowiązków tych osób.(...)"
2. "Szkolenie, o którym mowa w ust 1. prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego (...)"
ADR DGSA © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone