Szkolenia ADR dla kierowców

Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu.

Prowadzimy wykłady na kursach dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w ośrodku szkoleniowym PSPD Gdynia.

Podstawa prawna:
Umowa ADR 2011 dział 8.2. Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu.
 
ADR 8.2.1.  Zakres i wymagania ogólne dotyczące szkolenia kierowców.

ADR 8.2.1.1 "Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie wydane przez waściwą władzę, stwierdzające, że przeszli oni szkolenie i zdali egzaminw zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebepziecznych."

ADR 8.2.1.2  "Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni przejść szkolenie podstawowe.(...) Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania pradopodobieństwa powstania wypadku, a wsytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzającyh do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeńśtwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska. Szkolenie to powinnostanowić bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców(...)"

ADR 8.2.1.3 "Kierowcy pojazdu MEMU przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności powyżej 1m3, kierowcy pojazdów-bateri o pojemności całkowitej powyżej 1m3 oraz kieorwcy pojazdów lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezoieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub w MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3m3, powinni przejśc specjalistycznę szkolenie w zakresie przewozu w cysternach(...)."

ADR 8.2.1.4 "Kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty klasy 1 (...), kierowcy MEMU (...) oraz kierowcy pojazdów przewożących niektóre materiały promieniotwórcze (...), powinni przejść szkolenie specjalistyczne (...)."

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1367 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Art 20.
1.:"Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR."
2. "Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:
(...)
3) ukończyła odpowiedni kurs ADR (...)
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamon kończący kurs ADR początkowy lub doskonalący."

 

Szkolenia

Prowadzimy wykłady na kursach dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w ośrodku szkoleniowym PSPD Gdynia:


Kursy obejmują:

 1. kursy dokształcające początkowe:
  1. kursy podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  2. kursy specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
   • w cysternach
   • klasy 1
   • klasy 7
 1. kursy dokształcające doskonalące:
  1. kursy podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  2. kursy specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
   • w cysternach
   • klasy 1
   • klasy 7
ADR DGSA © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone