Kto potrzebuje doradcy?

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadawanie, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych...

Podstawa prawna:
Umowa ADR 2011 dział 1.8.3. Doradca do spraw bezpieczeństwa.

ADR 1.8.3.1 "Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych,odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością."

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych:

Art 15.: "Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmnej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze zwględu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej "doradcą"."
 
Art 16.: "Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej "rocznym sprawozdaniem", w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towaów niebezpiecznych - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych."
ADR DGSA © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone